Klachtencommissie

Klachtenreglement Stichting Zenwise Academy​

In deze klachtenregeling beschrijven wij welke stappen een klager kan ondernemen indien hij of zij  (x) een klacht heeft over de diensten van Stichting Zenwise Academy of over de wijze waarop hij, zij (x) behandeld is door medewerkers van Zenwise Academy.

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

Artikel 2. Rechten en plichten van de klager

Rechten:

Plichten:

Artikel 3.Verloop klachtenafhandeling

1. Indienen klachten.

2. Klachten over diensten, medewerkers en regeling vertrouwenspersoon

3. Afhandeling van klachten

Artikel 4. Geschillenregeling

Er kunnen zich bepaalde situaties voordoen waarbij de klager niet tevreden is met de afhandeling van zijn of haar (x) klacht. Indien een dergelijke situatie zich voordoet dan kan de klager de klacht voorleggen aan de College van Arbitrage van Blik op Werk, de instelling die de kwaliteit van de taalscholen controleert. De klager kan zijn of haar klacht of opmerking sturen door een e-mail te richten aan: klachten@zoekinburgerschool.nl of bellen met de klachtenlijn : via 030 3030 645 of indien er sprake is van een niet-opgelost geschil dan kan de klager een schrijven richten aan:
Blik op Werk
College van Arbitrage van Blik op Werk
Postbus 2707
3500 GS UTRECHT Aan de behandeling van het geschil door een externe instantie kunnen kosten zijn verbonden.

Artikel 5. Wijze van bekenmaking klachtenregeling

Dit klachtenreglement is te vinden op de website van stichting Zenwise Academy en als hardcopy opvraagbaar bij deze onderwijsinstelling. Zowel cursisten als medewerkers worden hiervan op de hoogte gesteld. Het klachtenreglement is erg belangrijk en daarom worden cursisten tijdens de intake en voordat zij zich definitief hebben ingeschreven gewezen op dit klachtenreglement. De medewerkers worden door hun leidinggevende op het klachtenreglement gewezen zodat de instelling op een duidelijke en uniforme manier kan communiceren naar derden en de medewerkers weten hoe te handelen in geval van klachten.

Hoe worden de klachten bekend gemaakt

De cursisten, deelnemers of werknemers/ stagiaires zullen formeel dus schriftelijk op de hoogte gesteld worden over de klachtenregeling. Dat zullen we doen per brief in eerste instantie en daarnaast zullen we indien mogelijk het schrijven ook per mail aan hen verzenden. Sowieso krijgen alle cursisten en werknemers/ stagiaires bij het respectievelijk starten met de opleiding dan wel aangaan van een dienstbetrekking een map aangeboden met daarin de klachtenprocedure, examenreglementen, huisregels en overige zaken.

Artikel 6. Registratie van Klachten

Stichting Zenwise Academy registreert de klachten en daarbij worden ten minste de volgende zaken in achtgenomen:

Artikel 7. Registratie afgehandelde klachten

De klacht is aantoonbaar afgehandeld of kan als afgehandeld geregistreerd worden. Dit maakt de organisatie kenbaar aan de indiener van de klacht.

Artikel 8. Overige bepalingen

Scroll to Top