PRIVACYREGLEMENT STICHTING ZENWISE ACADEMY 2023

In dit reglement wordt verstaan onder

Betrokkene

Alle natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt, te weten cursisten, medewerkers, sollicitanten en personen die zich aanmelden voor een intakegesprek.

Stichting Zenwise Academy

Stichting Zenwise Academy, verstrekker van taalcursussen.

Persoonsgegevens:

Alle informatie die direct of indirect tot een natuurlijk persoon te herleiden is.
Indien u deelneemt aan een traject van, werkzaam bent bij of solliciteert bij Stichting Zenwise Academy zullen op beperkte schaal persoonsgegevens worden verwerkt. Stichting Zenwise Academy hecht veel waarde aan uw privacy en aan de beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Stichting Zenwise Academy waarborgt deze privacy door strikte naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Zenwise Academy zal dan ook zorgvuldig en discreet met de door u verstrekte gegevens omgaan. In dit document legt Stichting Zenwise Academy u graag helder en transparant uit wat er wel en niet gebeurt met uw persoonsgegevens en met welk doel.

Artikel 1: Doel van de verwerking

Stichting Zenwise Academy verwerkt gegevens ten behoeve van de volgende doeleinden:

Persoonsgegevens van cursisten:

Persoonsgegevens van sollicitanten

Personen die zich aanmelden voor een intakegesprek

Artikel 2: Verwerking van persoonsgegevens

Stichting Zenwise Academy verwerkt slechts die persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn in het kader van voornoemde doelstellingen. De verwerking door Stichting Zenwise Academy beperkt zich tot de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Artikel 3: Bewaring en vernietiging van gegevens

Artikel 4: Toegang tot de persoonsgegevens

Artikel 5: Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Artikel 6: Beveiligingsplicht

Stichting Zenwise Academy Treft Maatregelen Ter Beveiliging Van De Persoonsgegevens, Zowel In Opgeslagen Toestand, Als Tijdens Vervoer Of Transmissie. Deze Maatregelen Houden Ten Minste Voorzieningen In Tegen: ​

Artikel 7: Rechten van betrokkenen

Artikel 8: Recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming

Artikel 9: Verzoeken door betrokkene

Artikel 10: Adressering van verzoeken

Artikel 11: Bezwaar en beroep

Artikel 12: Publicatie

Artikel 13: Inwerkingtreding

Artikel 14: Betrokkenen informeren ten aanzien van privacyreglement

Alle betrokkenen worden geïnformeerd over dit privacyreglement.
Scroll to Top