Integriteit en fraudebestrijding

Inhoud

Integriteit is de basis voor consistentie in uitspraken, houding en gedrag, in overeenstemming met geldende afspraken. Integriteit is de basis van betrouwbaarheid. In een team is integriteit, als kwaliteit van elke medewerker, voorwaarde voor onderling vertrouwen en daarmee voor de samenhang van het team. Het staat voor commitment en is een bepalende factor voor de kwaliteit van het team. Integriteit is een waarde, d.w.z. een idee dat motiveert, richting voor verbetering aangeeft en een verband maakt met wereldbeschouwing en mensbeelden. Waarden moeten vertaald worden in normen, in regels voor gedrag. Waarden en normen hebben een onderlinge samenhang. Zij zijn terug te vinden in het aspect “gemaakte afspraken”, waaronder men kan rekenen de gedragscode, geldende wetgeving, afgesloten contractuele bepalingen etc. Kennis en inzicht in de samenhang van de eigen waarden en normen zijn nodig om te voorkomen dat gedrag dat uit de ene norm voortkomt strijdig is met gedrag dat uit een andere norm voortkomt. Integriteit heeft twee kanten, een individuele en een sociale. De individuele kant heeft betrekking op het karakter en het gedrag van het individu, terwijl de sociale kant betrekking heeft op alle sociale invloeden die van invloed kunnen zijn op de consistentie van iemands gedrag. Voor de sociale component kunnen we denken aan groepsdruk, managementvoering, leiderschap, corporate governance, afspraken binnen een beroepsgroep, management development en ook cultuur. Het bevorderen van integriteit vraagt derhalve om een systemische benadering. Enkel wat doen aan de persoonlijke ontwikkeling of enkel wat aan de groepsdruk, zal aan het totaal niet veel veranderen. Ook is het zo dat veel integriteits-schendingen niet het resultaat zijn van kwade intentie, hoewel dat ook voorkomt, maar van een gebrek aan systemisch inzicht, waardoor iemand niet goed beseft onder welke invloeden zijn of haar gedrag tot een beloofde inspanning komt.

Gegevens

Voor wie: een ieder in een bedrijf
Plaats en data: nader te bepalen
Kosten: : €1250
Deelname: 6-14 personen
Trainingsduur: 4-5 dagdelen

Bestrijding corruptie en fraude

Corruptie betekent het afwijken van de juiste uitvoering van een taak onder invloed van smeergeld of andersoortige druk. Fraude betekent het verdoezelen van de bewuste afwijking van een gestelde taak dan wel een bepaalde verrichting. Om corruptie en fraude te kunnen begrijpen moet men eerst duidelijk vaststellen wat de juiste uitvoering van taken inhoudt, wat dat vraagt in termen van vaardigheden, mentaliteit en gedrag. Corruptie en fraude zijn veelal het gevolg van dissociatie, m.a.w. de persoon onttrekt zich aan de belangen van de organisatie en/of het eigen team, door veelal frustratie en desillusie. Persoonlijke frictie, zoals verzet tegen een leidinggevende en problemen van persoonlijke aard zijn veelal de achterliggende oorzaken. Een van de tekenen daarvan is lage motivatie, wat zich veelal uit in ziekteverzuim of een toename in bedrijfsongevallen.

Werkwijze

Naast korte theoretische inleidingen zullen de deelnemers door middel van assessments hun eigen waarden en normenpatroon inzichtelijk maken. Door middel van bedrijfsschetsen zullen de deelnemers in uiteenlopende situaties voor keuzes gesteld worden waarbij hun beroepsgerichte normen in acht genomen dienen te worden. Verder zullen de deelnemers aan de hand van diverse bedrijfscasussen zich verdiepen hoe die op te lossen. Dat gaan zij presenteren en verantwoorden.

Resultaat

Scroll to Top