Wie zijn wij

Onze missie en visie

We zijn een op diversiteit gebaseerde NT2-school. Onze doelgroep bestaat uit statushouders, uit verschillende landen, religies, culturen, tradities, gewoontes, seksen, seksuele geaardheden, en leeftijden. Daarnaast bestaat onze doelgroep ook uit mensen die op een of andere manier de Nederlandse taal niet machtig en die zij graag eigen willen maken, daarbij denken we aan onder andere: expats, buitenlandse werknemers, laaggeletterden, en overige groepen mensen die de Nederlandse taal willen eigen maken.

Binnen ons inclusieve en veilige NT2-schoolklimaat kunnen de cursisten zich optimaal ontwikkelen en tot bloei komen om of verder te participeren in de Nederlandse samenleving of verder kunnen studeren. We zijn een NT2-school van de toekomst, omdat we toekomstperspectief bieden aan mensen die in specifieke omstandigheden verkeren. Bij ons zetten ze de eerste stap in de toekomst om de Nederlandse taal, de cultuur, communicatiestijlen, kennis van de Nederlandse samenleving en de cultuur op werkplekken eigen te maken.

Onze kernwaarden

Toekomstgerichtheid

Met onze NT2-lessen en cultuurgelieerde coaching, bereiden we onze deelnemers voor om effectief te kunnen participeren en of kunnen studeren. Daarvoor maken we goed gebruik van digitale middelen, een E-learning platform, didactisch goed ontwikkelde leermiddelen en -methoden samen met ons gekwalificeerde onderwijsprofessionals.

Inclusie

Eenieder is bij ons welkom en moet zich thuis en veilig voelen. Waardering voor elkaar, niet alleen maar in gedachte maar zeker in gedrag vinden we belangrijk.

Professioneel

We gaan integer om met mensen, en we beschermen alle privacygevoelige gegevens op de juiste wijze. Onze administratie als ook de leermiddelen, onderwijsprogramma en lesopbouw zijn goed georganiseerd.
We zijn een team van professional die de beste kennis, ervaring en tools bezitten om de cursisten pedagogische en didactisch optimaal te vormen, zodat ze het beste uit zichzelf halen. Be the best you can be, is ons motto!

Flexibel

Als docenten zijn we flexibel aangezien we constant te maken hebben met wisseling van nieuw aanwas. Dat maakt ons sterk, omdat we daardoor een dosis veerkracht hebben ontwikkeld.

Daadkracht

We zijn gericht op bewijsbaar resultaat en dat houdt in dat onze cursisten, rekening houdend met hun tempo en niveau van leren, hun talenten tot bloei brengen.

Respect

We zijn open voor elkaars medemenselijkheid, visies, geloof en traditie. We zoeken altijd de dialoog op om tot verbinding te komen.

Ons doel en werkterrein

Onze primaire taak is om NT2-lessen te verzorgen, lessen te verzorgen over de Nederlandse cultuur en samenleving. We vinden het belangrijk om mensen klaar te stomen voor: vergroting van zelfredzaamheid, burgerschap, volgen van een vervolgopleiding en succesvolle deelname aan de arbeidsmarkt. Daarnaast weten we ook dat er mensen zijn die zeer laaggeletterd zijn en de scope voor hen is dat we hen het basis- en meest primair Nederlands en kennis over de Nederlandse samenleving kunnen leren waardoor ze in hun woon- en leefomgeving slagvaardig kunnen omgaan met de ontvangende samenleving.
Om taal effectief te leren en zeker voor diegenen die straks willen en kunnen gaan werken organiseren we taalstages bij bedrijven en instellingen. Dat gaat als volgt. We gaan een samenwerking aan met de taalstage-aanbieder voor het plaatsen van een X-aantal cursisten. Vervolgens gaan we op de stageplek het soort taalgebruik in beeld brengen en dat integreren we in ons taalaanbod. Bij Zenwise Academy trainen we deze cursisten tot het niveau A1 op weg naar A2. Met dit als basis kunnen de cursisten dan minimum twee dagen per week stagelopen en de rest van de tijd de lessen volgen. Binnen zes maanden moeten deze cursisten inzetbaar zijn op de werkplek als werknemers.

Talent School

Bij Zenwise Academy hebben we de talent school en hier bieden we de mogelijkheid dat jonge talenten van 15 jaar en ouder Nederlandse taallessen volgen om minimum een B1 niveau behalen, die toegang biedt tot een opleiding op MBO-4 niveau zoals de opleiding voor verpleegkundigen. Ook bestaat de mogelijkheid om een B2-niveau te behalen die weer toegang biedt tot een hbo-opleiding.
Naast de Nederlandse taal, bieden we aan deze groepen ook rekenen, Engels en digitale vaardigheden, vereist om toegang te krijgen tot MBO-4 opleiding en een hbo-opleiding. Maar er is nog meer voor nodig. Om succesvol te studeren op een Nederlandse MBO / HBO onderwijsinstelling is het belangrijk dat de deelnemers ook leren hoe te studeren, hoe te plannen, assertief te zijn, de juiste studievaardigheden eigen te maken, de cultuur van de Nederlandse manier van lesgeven te kennen en effectief ermee weten om te gaan. We hebben hiervoor een cultuurassessment, dat we als tool inzetten.

Differentiering naar tempo en niveau

Differentiatie is noodzakelijk, omdat er grote cognitieve verschillen voorkomen in het ontwikkelingsniveau van de cursisten. Daarnaast zijn er cursisten die, al eerder enige tijd NT2 hebben gevolgd bij andere taalaanbieders. Weer andere zijn nauwelijks naar school gegaan in het moederland. Tenslotte zijn er cursisten met een rugzak.

Tempo en niveau

Er wordt rekening gehouden met de leer- en verwerktijd die de cursisten nodig hebben om de stof te verwerken. De ervaring leert dat de ene cursist dan wel de ene groep de stof sneller heeft verwerkt afhankelijk van een ieders cognitieve en leerbaarheidskwaliteit. De cursisten hebben of een achterstand in de Nederlandse taalontwikkeling en of ze moeten geheel gealfabetiseerd worden in het Nederlands. Sommige cursisten hebben een grotere achterstand dan gemiddeld en daarvoor wordt pre- teaching gebruikt. Tijdens de pre-teaching leren de cursisten diverse onderdelen van de stof die later tijdens de gezamenlijke instructie weer besproken wordt. Tevens wordt de onderlinge relaties tussen de onderwerpen gelegd. Wanneer de cursisten al wat voorkennis hebben zullen de lessen vlotter lopen en daardoor zal het tempo ook toenemen. Daarbij zullen de cursisten meer vertrouwd zijn met de les en hun motivatie zal

De drie basiseenheden

Goed differentiëren bestaat uit drie samenhangende onderdelen, namelijk: autonomie, behoefte aan relatie en competentie. Deze voorwaarden zijn staan niet op zichzelf, maar staan in verbinding met elkaar en oefenen dus een invloed op elkaar uit. Dit creëert niet alleen maar een veilige omgeving voor de cursisten maar biedt tevens een versterkende kracht om het leereffect te vergroten naar eigen tempo en niveau (Deci & Ryan, 1985; 2000). Autonomie biedt immers de mogelijkheid dat iemand naar eigen niveau, eigen kennis, inzicht, tempo, zin en betekenis kan geven aan datgene wat die persoon tot stand wenst te brengen. Het gevoel van competent zijn draagt ertoe bij dat de persoon vertrouwen genereert om dingen te kunnen doen. Waar autonomie het gevoel van vrijheid geeft om in staat zijn te beslissen en te kunnen ondernemen biedt competentie de ruimte dat iemand in staat is iets te kunnen verrichten op basis van kennis, inzicht, creativiteit en vaardigheid. Dit laatste staat dan ook geheel in het teken van het cognitivisme, een leertheorie die de stichting Zenwise Academy van harte ondersteunt.
Met relatie, vergelijk Verbeek (2010) wordt bedoeld de verbondenheid met de docent en de overige cursisten in de klas. Daarbij speelt de sfeer een belangrijke is. Er moet een veilig en open klimaat zijn in de klas om de eigen mening te uiten, vragen te stellen en te discussiëren met elkaar. Deze pedagogische voorwaarde verliezen we nimmer uit het oog.

De drie basisbehoefte voor een hoog leereffect in de klas naar tempo en niveau

Uit figuur 1 blijkt dat de drie basisbehoeften autonomie, competentie en de behoefte aan relatie op elkaar een invloed uitoefenen. Zo zou een veilige en open sfeer in de klas de mate van het gevoel aan autonomie in de klas bevorderen en dat op zijn beurt zou een positieve invloed hebben op de benutting van de eigen competentie.

Doelgroep

Onze doelgroep zal dus bestaan uit inburgeraars en expats en alle andere die de Nederlandse taal willen leren en willen integreren in de samenleving. Voor inburgeraars betekent dat het cursusaanbod gericht is op het behalen van alle onderdelen van het inburgeringsexamen op niveau A2 en later op B1 met de nieuwe Wet Inburgering vanaf medio 2021. Voor de overige cursisten die een NT2 cursus willen volgen -NT2 staat voor “Nederlands als tweede taal” – deze cursussen zijn bedoeld voor nieuwkomers, voor wie het Nederlands de tweede taal is. De cursus op niveau B1 leidt de cursisten op voor het Staatsexamen Nederlandse Taal I. De cursus op niveau B2 leidt de cursisten op voor het Staatsexamen II.

Samenstelling van de groepen

Wij stellen de groepen samen op basis van het instroomniveau. Het instroomniveau wordt bepaald aan de hand van de afgenomen onafhankelijke en erkende toetsen die gekocht worden bij het bureau ICE, zie voor meer info: https://www.bureau-ice.nl/nt2/int2/. De groepen zijn indien mogelijk homogeen qua niveau en leerprofiel, maar we houden er rekening mee dat er ook gedifferentieerd moet worden. Dat moet geen probleem zijn, omdat we onze eigen differentiatiemethodiek hebben ontwikkeld.
Deelnemers worden geplaatst op basis van het instroomniveau en de uitslag van de leerbaarheidstoets.
Scroll to Top